Jak založit agenturu práce

Podmínky k založení agentury práce

 • odpovědný zástupce (u právnické osoby) nebo odborná způsobilost (u fyzické osoby)
 • povolení od Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) ke zprostředkování zaměstnání
 • souhlasné závazné stanovisko Ministerstva vnitra (poté, co podáte Ministerstvu práce a sociálních věcí žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání, si MPSV závazné stanovisko od Ministerstva vnitra vyžádá samo; Ministerstvo vnitra posuzuje udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob – primárně zjišťuje, v jakém stavu je Vámi oznámené pracoviště, jestli není fingované, nepřístupné nebo bez zaměstnanců)
 • složení kauce 500 000 Kč na účet MPSV (kauce je nutná pouze v případě, že agentura klienty zaměstnává a přiděluje je k výkonu práce k jinému zaměstnavateli – takzvanému uživateli)
 • pojištění proti úpadku neboli pojištění záruky pro případ úpadku (také jenom v případě, že agentura klienty zaměstnává a přiděluje k uživateli)

Kde sehnat odpovědného zástupce

Podrobnosti najdete na úvodní stránce.

Informace k žádosti agentury práce o povolení ke zprostředkování zaměstnání

Právní úprava zprostředkování zaměstnání je obsažena v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zprostředkování zaměstnání mohou legálně vykonávat fyzické nebo právnické osoby pouze s platným povolením ke zprostředkování zaměstnání. Toto povolení vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby, a to formou správního rozhodnutí po provedeném správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Správní řízení je zahájeno dnem doručení žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání Ministerstvu práce a sociálních věcí. Formulář žádosti je ke stažení zde. Adresát žádosti: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2.

Často kladené dotazy

Je-li dále v textu uvedeno jen „zákon“, jedná se o zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Co znamenají jednotlivé formy zprostředkování zaměstnání?

Zákon definuje tři různé formy zprostředkování zaměstnání (viz § 14 odst. 1 zákona):

 1. vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly,
 2. zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení,
 3. poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

Vzhledem k tomu, že se podle § 62 odst. 3 zákona povolení ke zprostředkování zaměstnání na formu „b)“ uděluje na dobu určitou (maximálně na dobu 3 let), zatímco povolení ke zprostředkování zaměstnání na formy „a)“ a „c)“ se udělují na dobu neurčitou, jsou tato řízení vedena zvlášť. Vydání příslušných povolení ke zprostředkování zaměstnání je také zvlášť zpoplatněno (viz otázka Jaká je výše správního poplatku?).

V případě podání další žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona (nejdříve 3 měsíce před uplynutím platnosti předchozího povolení vydaného ke zprostředkování zaměstnání touto formou) se povolení vydává na dobu neurčitou jako opakované, a to za podmínky, že předchozí povolení ke zprostředkování zaměstnání nezaniklo z důvodu uvedeného v § 63 odst. 1 písm. a), b) nebo d) zákona před vydáním opakovaného povolení.

Co musím k žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání doložit?

Základním formálním předpokladem je, že předkládané doklady o splnění podmínek uvedených v § 60 odst. 2 až 5 zákona musí být předloženy ve formě ověřených kopií či ověřených opisů (pouze u prohlášení odpovědného zástupce je předpokládán podpis bez nutnosti ověření). V případě cizojazyčných dokladů také úředně ověřený překlad do českého jazyka.

Fyzická osoba:

 • doklady o odborné způsobilosti
 • doklad o bezúhonnosti (v případě zahraniční fyzické osoby)
 • seznam pracovišť zprostředkovávajících zaměstnání (je-li pracoviště pouze jedno, stačí ho vypsat do formuláře žádosti).

Právnická osoba:

 • doklady o odborné způsobilosti odpovědného zástupce
 • doklad o bezúhonnosti zahraniční právnické osoby
 • doklad o bezúhonnosti odpovědného zástupce, je-li zahraniční fyzickou osobou
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce (vzor je součástí formuláře žádosti právnické osoby)
 • seznam pracovišť zprostředkovávajících zaměstnání (je-li pracoviště pouze jedno, stačí ho vypsat do formuláře žádosti).

Jaké je postavení odpovědného zástupce?

Zatímco fyzická osoba musí splňovat podmínky odborné způsobilosti přímo, právnická osoba tyto předpoklady splňuje prostřednictvím osoby odpovědného zástupce. Jinak řečeno odpovědný zástupce je konkrétní fyzická osoba garantující, že právnická osoba splňuje odbornostní předpoklady pro výkon zprostředkování zaměstnání.

Funkci odpovědného zástupce lze vykonávat pouze v pracovním poměru s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně. Splnění této podmínky se nevyžaduje u fyzické osoby, která je současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu této právnické osoby.

Fyzická osoba může být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby a nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání jako fyzická osoba.

Co je odborná způsobilost a jak se dokládá?

Odborná způsobilost má dvě základní složky – dosažený stupeň vzdělání a odbornou praxi. Minimální stupeň vzdělání žádající fyzické osoby nebo odpovědného zástupce je úplné střední s maturitou. Je nutné doložit ověřenou kopii/opis maturitního vysvědčení (nebo dokladu o vyšším vzdělání). Pokud fyzická osoba získala své vzdělání v zahraničí, musí doložit též doklad o uznání (nostrifikaci) tohoto zahraničního vzdělání, který vystavuje krajský úřad (nebo Magistrát hlavního města Prahy) v případě středoškolského vzdělání a veřejná vysoká škola v České republice v případě vysokoškolského vzdělání.

Vedle toho je třeba doložit ověřené kopie/opisy dokladů, kterými osoba prokáže výkon odborné praxe. Pokud byla praxe vykonána na území České republiky nebo na území států mimo Evropskou unii/Evropský hospodářský prostor/Švýcarsko, rozhoduje MPSV o odborné praxi. Pokud byla praxe vykonána ve státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska, rozhoduje MPSV o uznání odborné kvalifikace.

Jak se konkrétně dokládá výkon odborné praxe? Kdy potřebuji rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace („UOK“)?

Základním formálním předpokladem je, že předkládané doklady jsou ve formě ověřených kopií či ověřených opisů.

Samotný proces posouzení výkonu odborné praxe je komplexní a individuální proces, který nelze vymezit taxativním výčtem konkrétních dokladů. Je vždy na žadateli, aby doložil takové doklady, kterými prokáže osobní a soustavný výkon činností ve vztahu k oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, případně ve vztahu ke zprostředkování zaměstnání obecně.

Jedním z konkrétních vodítek při posuzování odborné praxe je její délka – středoškolák s maturitou musí prokázat praxi v délce trvání 5 let a vysokoškolák prokazuje praxi dvouletou (obor studia není pro posouzení otázky získání odborné způsobilosti rozhodný). Důležitým faktorem pro posouzení této otázky je, jaké obory, ve kterých bude zprostředkování zaměstnávání povoleno, označí žadatel v žádosti. Půjde-li žadatel cestou konkrétních oborů, musí prokázat odbornou praxi v každém z nich. Vedle toho může žádat oborové zaměření „bez omezení“, avšak v tom případě dokládá praxi jako zprostředkovatel zaměstnání v prostředí Úřadu práce České republiky nebo agentury práce (dále viz otázka Co mám uvést do kolonek žádosti „Obor“ a „Druhy prací“?). Nejčastějším typem dokladu o odborné praxi je například pracovní smlouva a další doklad, kterým je doložena délka praxe (doklad o skončení pracovního poměru, potvrzení o zaměstnání). Důležité jsou také doklady o pracovní náplni (popisy pracovní činnosti). Jako výkon odborné praxe by mohl být případně posouzen i výkon konkrétní živnosti fyzickou osobou.

Posouzení odborné praxe je vždy velmi individuální proces, a proto MPSV doporučuje, aby v případě nejasností žadatel kontaktoval některého ze zaměstnanců Oddělení agentur práce a požádal o konzultaci v konkrétní věci, předejde tak pozdějšímu doplňování žádosti na základě písemné výzvy MPSV, což proces udělení povolení prodlužuje.

Uznání odborné kvalifikace („UOK“) je samostatným rozhodnutím o odborné způsobilosti, a to pro skupinu osob, které získaly odbornou způsobilost v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku. K vydání rozhodnutí o UOK je příslušné Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) a vede o něm samostatné správní řízení. Pokud vykonala žádající fyzická osoba, případně navrhovaný odpovědný zástupce odbornou praxi na území jiného členského státu EU/EHP nebo Švýcarska, požádá nejdříve podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo o vydání rozhodnutí o UOK. Další informace k UOK naleznete zde: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-uznani-odborne-kvalifikace-pro-vykon-regulovane-cinnosti-zprostredkovatel-prace.

Jakými doklady doložím bezúhonnost?

MPSV vyžaduje doložit doklady o bezúhonnosti pouze od zahraničních osob (týká se to žádající zahraniční právnické osoby, žádající zahraniční fyzické osoby, případně odpovědného zástupce, kterým je zahraniční fyzická osoba). Což neznamená, že by občan České republiky mohl mít záznam v Rejstříku trestů, jen nemusí dokládat výpis z Rejstříku trestů Ministerstvu práce a sociálních věcí (ale výpis z Rejstříku trestů si může vyžádat Ministerstvo vnitra ČR v rámci svého závazného stanoviska).

Bezúhonnost u zahraniční fyzické osoby se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční fyzická osoba dokládá bezúhonnost též odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 6 měsíců, nebo v případě, že stát takový doklad nevydává, čestným prohlášením učiněným před příslušným správním nebo soudním orgánem tohoto státu. Doklady nesmí být starší 3 měsíců.

Právnická osoba se sídlem mimo území České republiky je povinna doložit též doklad o bezúhonnosti odpovídajícími doklady vydanými státem, ve kterém má sídlo, a dále doklady vydanými státy, ve kterých v posledních 3 letech působila alespoň po dobu 6 měsíců.

Co mám uvést do kolonek žádosti „Obor“ a „Druhy prací“?

Obě tyto kolonky musí být vždy vyplněny.

Uvádějte zde vždy jasně a konkrétně definované obory (např. stavebnictví, strojírenství, potravinářský průmysl, automobilový průmysl), případně uveďte „bez omezení“ (v případě, že odpovědný zástupce u žádající právnické osoby nebo žádající fyzická osoba splňuje podmínku odborné praxe v oblasti zprostředkování zaměstnání obecně – tedy pracoval(-a) v oblasti zprostředkování zaměstnání na Úřadu práce České republiky, případně v oblasti zprostředkování zaměstnání v prostředí agentury práce). Nejčastějším nedostatkem bývá uvádění nekonkrétních pojmů (např. výroba, služby, průmysl). Oborová zaměření též nelze definovat odkazem.

V kolonce „Druhy prací“ může být vyplněno „bez omezení“.

Jsme zahraniční právnická osoba, na co bychom neměli zapomenout?

Podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání zahraniční právnické osobě je zřízení odštěpného závodu (organizační složky) na území České republiky.

Co je adresa pracoviště? Může být totožná se sídlem?

Adresou pracoviště zprostředkovávajícího zaměstnání je myšleno místo, kde žadatel zamýšlí zprostředkování zaměstnání vykonávat (nikoliv například sídlo uživatele, ke kterému budou zaměstnanci přidělováni).

Pracovišť může být samozřejmě více. Adresa pracoviště může být shodná se sídlem, tento fakt je vždy potřeba uvést v žádosti.

Můžeme podat žádost prostřednictvím datové schránky, případně e­‑mailem?

Žádost včetně příloh musí mít zejména náležitosti žádosti uvedené v § 45 správního řádu, přičemž může být učiněna způsoby dle § 37 odst. 4 správního řádu, tedy může být podána také písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu. Je nutné si uvědomit, že většina dokladů v tomto správním řízení je předkládána v ověřených kopiích/opisech a ty musejí být v případě zaslání do datové schránky opatřeny příslušnou elektronickou konverzí.

Můžeme být ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci?

Zastoupení ve správním řízení na základě plné moci je možné (nikoliv nutné jako v některých jiných typech řízení), avšak je třeba pamatovat na to, aby plná moc splňovala všechny formální i obsahové náležitosti. Zákon neobsahuje speciální procesní úpravu v této oblasti, a proto se v této oblasti subsidiárně použije právní úprava obsažená zejména v § 33 správního řádu.

Zmocnění může být uděleno k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení, dále pro celé řízení nebo pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu (podpis na plné moci musí být v tomto případě vždy úředně ověřen a plná moc musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu, popřípadě udělena do protokolu), nebo v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona.

Zde bývá nejčastější chybou, že plná moc je předložena v prosté kopii, která není úředně ověřena. MPSV také neakceptuje „generální plnou moc“ znějící na fyzickou osobu (ne advokáta) a vyžaduje, aby bylo vždy konkrétní řízení jednoznačně vymezeno, avšak nevyžaduje se podpis zmocněnce na příslušné plné moci.

Kdy se nás týká povinnost poskytnout kauci?

V § 60b zákona je ukotvena povinnost právnické nebo fyzické osoby žádající o udělení povolení podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona poskytnout kauci ve výši 500 000 Kč. Kauce se poskytuje na výzvu MPSV složením částky na jeho zvláštní účet (u České národní banky), a to až po splnění všech podmínek stanovených pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání. Tuto částku je nutné poslat jednorázově a v celkové výši!

Dojde-li k zániku povolení, stává se složená částka přeplatkem, který je dle daňového řádu vrácen do 60 dnů od zániku povolení. Před vrácením kauce se na tento přeplatek aplikuje tzv. test vratitelnosti, kdy se přeplatek převede nejprve na úhradu případných nedoplatků agentury práce u MPSV a následně u jiného správce daně, resp. správního orgánu. Neexistuje-li žádný takový nedoplatek, stává se kauce vratitelným přeplatkem.

Jaká je výše správního poplatku? Mohu zaplatit správní poplatek kolky?

Výše správního poplatku se váže na formu zprostředkování zaměstnání, pro kterou má být příslušné povolení uděleno.

 • Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzické osoby pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení, se zpoplatňuje částkou 25 000 Kč.
 • Vydání opakovaného povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzické osoby pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení, se zpoplatňuje částkou 15 000 Kč.
 • Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání spočívající ve vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, nebo spočívající v poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí se zpoplatňuje částkou 5 000 Kč.

O nutnosti zaplatit správní poplatek je žadatel vyrozuměn v průběhu správního řízení (před vydáním rozhodnutí, tedy v samém závěru správního řízení), údaje o platbě jsou součástí písemné výzvy. Správní poplatek se hradí bezhotovostně na zvláštní účet MPSV (u České národní banky).

Správní poplatek je možné hradit formou kolkových známek pouze do výše 5 000 Kč, při vyšší částce se hradí bezhotovostně.

Jak do žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání zasahuje Ministerstvo vnitra?

Ministerstvo vnitra vydává své závazné stanovisko. Při jeho zpracování je oprávněno za účelem posouzení udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob vyžadovat listiny prokazující právní důvod užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo agentury práce (není-li jím bydliště u žádající fyzické osoby), a pracoviště.

Jak mohu provést změnu odpovědného zástupce?

Na tento případ pamatuje § 61 odst. 6 zákona, kdy je v případě změny odpovědného zástupce právnické osoby nutné doložit doklady o splnění podmínek stanovených v § 60 zákona. MPSV v tomto případě vydá nové rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Změnu odpovědného zástupce je tedy možné provést pouze ve správním řízení, které je zahájeno na základě oznámení právnické osoby o provedení změny odpovědného zástupce (použijte formulář, který je ke stažení zde na webu MPSV).

Nový odpovědný zástupce musí splňovat podmínku odborné způsobilosti v oborech, které jsou uvedeny v dříve vydaném povolení ke zprostředkování zaměstnání, ke kterému bude nově ustanoven. Obory u platného povolení ke zprostředkování zaměstnání nelze při změně odpovědného zástupce měnit ani upravovat.

Další informace naleznete zde:

www.mpsv.cz/web/cz/prace-a-zamestnani#agentury-prace
www.uradprace.cz/web/cz/agentury-prace-1